นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากชำระภาษีแล้ว

ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2561
2560
2559
2558
2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)
0.94
0.85
1.22
1.07
1.21
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.48
0.44
0.63
0.55
0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น
51.14%
51.58%
51.74%
51.46%
53.63%
วันที่จ่ายเงินปันผล
14/05/62
18/05/61
19/05/60
18/05/59
18/05/58