ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107537001064
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชน
ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาท ทุนจดเบียนชำระแล้ว 149,909,264
จำนวนหุ้นสามัญ : 149,909,264 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งบริษัท : โรงพยาบาลเอกชล
    เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    โรงพยาบาลเอกชล 2
    เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 10 มกราคม 2535
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AHC
รอบปีบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 0-2009-9999
    เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
    178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (บางประซื่อ20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
    โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0539
    เว็บไซต์ https://www.dharmniti.co.th/
ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
    175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120.
    โทรศัพท์ 0-2679-6005 โ?รสาร 0-2679-6041-2
    เว็บไซต์ http://www.ilct.co.th