รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
1
นายอภิรักษ์ วานิช
19,020,084.00
12.688%
รวม
19,020,084.00
12.688%
2
บริษัท เจียรวานิช จำกัด
12,612,000.00
8.413%
รวม
12,612,000.00
8.143%
3
นางเตือนจิตต์ กิตตวุฒิ
9,994,140.00
6.667%
รวม
9,994,140.00
6.667%
4
นางพจนา มาโนช
นายสิริพจน์ มาโนช
นายคุณพัฒน์ มาโนช
นายสิทธิพจน์ มาโนช
4,377,408.00
1,720,496.00
1,542,384.00
1,555,784.00
2.920%
1.148%
1.029%
1.038%
รวม
9,196,072.00
6.134%
5
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
7,200,200.00
4.803%
รวม
7,200,200.00
4.803%
6
น.ส.รจนา วานิช
6,026,940.00
4.020%
รวม
6,026,940.00
4.020%
7
น.ส.อรนุช วานิช
5,801,016.00
3.870%
รวม
5,801,016.00
3.870%
8
USB AG SINGAPORE BRANCH
5,378,200.00
3.588%
รวม
5,378,200.00
3.588%
9
น.ส.อังคณา วานิช
5,325,984.00
3.553%
รวม
5,325,984.00
3.553%
10
น.ส.อมรรัตน์ เกษมศักดากร
5,047,640.00
3.367%
รวม
5,047,640.00
3.367%