คณะกรรมการบริษัท

1. นายอภิรักษ์          วานิช               ประธานกรรมการบริษัท
2. นางพจนามาโนชรองประธานกรรมการบริษัท
3. นายแพทย์กฤษฎาบานชื่นกรรมการอิสระ
4. นางสาวกาญจนาวานิชกรรมการ
5. นางสาวอรนุชวานิชกรรมการ
6. นายแพทย์สานิตย์ชากฤษณ์กรรมการ
7. รศ.ดร.นพ.อดิเรกจิวะพงศ์กรรมการอิสระ
8. นางฐิตะวัฒน์โพธานันท์กรรมการอิสระ
9. ผศ.ดร.ศรายุทธเรืองสุวรรณกรรมการอิสระ
10. ศ.นพ.เสวกวีระเกียรติกรรมการ
11. นายกุดั่นสุขุมานนท์กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายแพทย์กฤษฎา      บานชื่อ               ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.นพ.อติเรกจิวะพงศ์กรรมการตรวจสอบ
3. นางฐิตะวัฒน์โพธานันท์กรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.ดร.ศรายุทธเรืองสุวรรณกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. นายแพทย์กฤษฎา บานชื่นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.นพ.อติเรกจิวะพงศ์กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางฐิตะวัฒน์         โพธานันท์       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

 นางประภาพรรณ       ตัณฑวิรัตน์