1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติประธานกรรมการบริหาร(CEO)
2. นพ.เกศดา     จันทร์สว่าง       ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเอกชล
3. นพ.พิชัยศิริพรพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเอกชล 2
4. นางปริยนาถเฉลิมช่วงผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน(CFO)
5. นายสิริพจน์มาโนชผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร