วิสัยทัศน์

   โรงพยาบาลเอกชล จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งมุ่งให้บริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพบริการที่ยึดหลักคุณธรรม ความใส่ใจ ความเอื้ออาทร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

พันธกิจ

   เรามุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ และเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล โดยให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์มีความเชี่ยวชาญ บุคลากรคุณภาพ เพื่อดูแลผู้ป่วย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยความยึดมั่นจากคุณภาพ ความปลอดภัยที่วัดผลได้

   โรงพยาบาลเอกชล ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI) แบบองค์รวมทั้งโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผ่านการรับรองระดับสากลโรคเฉพาะทาง โปรแกรมด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (AcuteMyocardial Infarction Program)