ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงทางด้านการดําเนินงาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐในประเทศไทยโดยการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม หมายถึง กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพื่อประกันการเจ็บป่วย ซึ่งไม่เกิดจากการทํางาน ในกรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด้ตามที่มีประกาศ ยกเว้น เป็นบาง รายการเท่านั้น ที่สิทธิคุ้มครองค่ารักษาไม่ครอบคลุมทุกอยาง ผู้ประกันตนเลือกเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลเอกชน โดย โรงพยาบาลที่ทําสัญญากับสํานักงานประกันสังคม จะสามารถเบิกค่ารักษา คืนภายหลังได้ ตามเงื่อนไขประเภทยาราคาแพง หรือโรคที่,มีความซํ้าซ้อน เช่น โรคเรือรังต่างๆ ทาง สํานักงานประกันสังคมเป็นหน่วยบริหารเงินกองกลาง แต่การทําสัญญาหรือดําเนินธุรกิจภายใต้การ กำกับควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การประกาศใช้

กฎหมายใหม่ หรือกฎระเบียบที่ออกมาเพิ่มเติมภายหลัง มักมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ โรงพยาบาลเอกชน และมีโอกาสเสี่ยงต่อผลด้านการเงินธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาลที่ภาครัฐ ควรนําคืนให้โรงพยาบาลภาคเอกชน จากการทําสัญญาประกนสังคมบางรายการก็ยังไม่ได้รับชําระค่ารักษาพยาบาล ให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ บางโรงพยาบาลที่มี สถานะขาดสภาพคล่องทางการเงินก็จะพบอุปสรรคเงินขาดแคลน ดังนั้น การจะอยู่ในธุรกิจ โรงพยาบาลได้นั้น ก็มีความจําเป็นต้องมีสายป่านยาว เพื่อนําเงินมาเป็นกองทุนหมุนเวียนใช้บริหาร กิจการระหว่างรอเงินคืนจากสํานักงานประกนสังคมขณะนี้ รัฐบาลก็ยังต้องรอทยอยคืนหนีค้าง จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้โรงพยาบาลภาคเอกชนอยู่ ซึ่งทําให้โรงพยาบาลเอกชนที่ทํา สัญญารักษาพยาบาลแก่สิทธิผู้ป่วยประกันสังคม ประสบปัญหาความยุ่งยากอยู่เป็นเนืองๆ

ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีอัตราการเกิดน้อยมากแล้ว ทําให้แรงงานในวัยทํางานลดลงเรื่อยๆ ส่งผลให้แรงงานขาดแคลน และมีค่าจ้างปรับสูงขึ้น ธุรกิจโรงพยาบาลก็ต้องพึ่งพา สรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่ชํานาญทั้งแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆ การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ก็จําเป็นต้องอาศัยภาครัฐ ด้วยนโยบายหรือกฎหมายทางด้านสาธารณสุข และด้วยมีการแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกันก็ต้องมีการขึ้นค่าจ้างเพื่อดึงดูด เพื่อรักษาบุคลากรทางการแพทย์ไว้กับองค์กร ดังนัน บริษัทฯ จึงต้องมีงบสนับสนุนด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มความชํานาญเฉพาะทาง และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ ก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน นอกจากนั้นแล้ว ทางบริษัทฯ ก็ต้องมีมาตรการที่ต้องทบทวน และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท หรือธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่อาจอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วย เพื่อป้องกันปัญหาสมองไหล หรือการโยกย้ายของบุคลากร บริษัทฯ ต้องลงทุนทั้งด้านสวัสดิการ การจัดหาที่พักในบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลที่ทํางาน เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางมาทํางานของพนักงาน อย่างทั่วถึงทุกด้าน

ความเสี่ยงด้านธุรกิจรักษาพยาบาลและด้านการแข่งขัน

สําหรับบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากด (มหาชน) ก็มีส่วนที่อํานวยความสะดวก และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับบริการ ที่อยู่โดยรอบในเขตจังหวัดชลบุรี หรืออยู่ในภาคตะวันออก องค์กรได้เน้น คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าทัวไป ประเภทใช้สิทธิประกัน กลุ่มลูกค้าเงินสด, สิทธิกองทุนเงิน ทดแทน, สิทธิสวัสดิการของบริษัท และสิทธิประกันสังคม

จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) คาดการณ์วา ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ในปี 2560 มีผู้สูงอายุ 15% ของจํานวนประชากร หรือ 10 ล้านคน เป็นสิ่งที่แสดง ให้เห็นข้อมูลว่า ผู้สูงอายุเพิ่ม ความน่าจะเป็นของอัตราผู้ป่วยยอมเพิ่มขึ้น อนาคตสังคมไทยอาจเริ่มอิ่มตัวกับสังคมเมือง และอาจไม่มีความจําเป็นต้องวิ่งเข้าหาในตัว เมืองตลอดเวลา ปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต เริ่มกระจายออกสู่แหล่งชุมชนบริเวณเขตปริมณฑล สังเกตได้จากการขยายตัวของรถไฟฟ้า การขยายตัวของห้างสรรพสินค้าตามหัวเมืองต่างๆ

สําหรับองค์กร ได้มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเข้ามาช่วยทางด้านการตลาด เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะทําให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พร้อมทั้ง
กำจัดจุดอ่อนในระบบที่ใช้มนุษย์ตัดสินใจ