สำหรับปี 2563 บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ 56-1 One Report
ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน / ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code นี้ หรือที่
ข้อมูลทางการเงิน > รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1
ขอบคุณค่ะ