คณะกรรมการผู้บริหาร

1. นางพจนามาโนชประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์สานิตย์     ชากฤษณ์       ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเอกชล
3. นายสิริพจน์มาโนชผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเอกชล
4. นางปริยนาถเฉลิมช่วงผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายแพทย์พิชัยศิริพรพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเอกชล 2
6. นางสมพรเพิ่มสุขผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเอกชล 2
7. นายแพทย์เกศดาจันทร์สว่างผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ