วิสัยทัศน์

   เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพให้บริการตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้รับบริการในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก

พันธกิจ

  จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้บริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ

ค่านิยมหลักองค์กร

I am AHC

I : INNOVATIVEเราจะเป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์
A : ATTITUDEคิดดี ทำดี
M : MORALมีจริยธรรม
A : AGILITYสะดวก รวดเร็ว
H : HOLISTICมีการรักษาแบบองค์รวม
C : COLLABORATIONมีความสามัคคี