บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
ยินดีให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกทะเบียนหุ้น เบอร์โทรศัพท์ 0-3893-9999 ต่อ 1126
หรือ e-mail : ir@aikchol.com