จ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบการส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code หากผู้ถือต้องการรูปเล่มสามารถติดทางเมล์ได้ที่ ir@aikchol.com หรือทางโทรศัพท์ 038-939999 ต่อ 1126

สามารถดาวโหลดเอกสารทางเว็ปไซต์ www.aikchol.com ได้เลยค่ะ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ –> หนังสือมอบฉันทะ

ขณะนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร: 02 009 9000

ทางบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 038-939999 ต่อ 1126 หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร: 02 009 9000