สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

            วันเวลาที่มีคุณค่าได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อการดำเนินงานกิจการของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ให้เป็นไปอย่างมั่นคง มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนัก ทำให้คณะกรรมการและคณะทำงาน จำเป็นต้องทำงานด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท และระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านการรักษาผู้ป่วย เราถือหลักมาตรฐานการรักษาพยาบาลความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญที่สุด การดูแลผู้ป่วยให้บรรเทาจากการเจ็บป่วย เรายังถือหลักของคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตลอดเวลา ควบคู่กันไป

            ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของปี พ.ศ. 2558 ทางโรงพยาบาลได้พัฒนางานที่สำคัญไปหลายประการ

            1.  ปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัย และคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบัน JCI (Joint Commission International) ซึ่งต้องปรับปรุงอย่างมากมาย ทั้งอาคารหนึ่งและอาคารสอง โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและป้องกันอัคคีภัย มีการปรับปรุงห้องผ่าตัด, ห้องคลอด, ICU, CCU, ER (ห้องฉุกเฉิน), แผนกเภสัชกรรม, ห้องพักของผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อให้ทันสมัยและคล่องตัวในการทำงาน
            2.  การเตรียมการ เพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ทางโรงพยาบาลใช้เวลาในการเตรียมตัวมาก่อนประมาณ 8-10 เดือน ด้วยความเข้มแข็ง ความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน จนประสบความสำเร็จ ได้ผ่านการรับรองของสถาบัน JCI ได้รับเกียรติบัตร ได้รับคะแนนเกือบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ และเป็นระดับต้นๆ ของประเทศ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชลทุกท่าน
            3.  ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาการบริหารจัดการและบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้มีการประหยัดทรัพยากรในการดำเนินงาน
            4.  ในด้านของการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม ทางโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น การสอนและการฝึกอบรมในการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) ในยามฉุกเฉินให้กับองค์กรต่างๆ และบริษัทคู่สัญญา, การเยี่ยมบ้านและให้ความรู้แก่ประชาชน การบริจาคโลหิตของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 จัดให้มีการอบรมสอนทางด้านธรรมะแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และประชาชนผู้สนใจ เป็นประจำ เป็นต้น

            ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ กระผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเสมอมา ตลอดจนผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บุคลากรของบริษัททุกคนที่ตั้งใจร่วมกันทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้กิจการของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เจริญรุ่งเรืองตลอดมา ขอให้ทุกท่านตั้งใจ ช่วยกันพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน