ประวัติความเป็นมา

            บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจ ปี 2521 ในนาม “บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 22 ล้านบาท โดย ดร.เอกพจน์ วานิช ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่เล็งเห็นถึงการพัฒนาและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี คลอบคลุมมายังพื้นที่ในเขตแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ด้วยความตระหนักถึงสุขภาพของประชาชน และความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น การริเริ่มทางธุรกิจนี้จึงนับได้ว่าโรงพยาบาลเอกชล เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี

            เมื่อปี 2524 ได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลเอกชลอย่างเป็นทางการ โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนไว้รับผู้ป่วย 80 เตียง และเมื่อปี 2535 บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “ AHC ” ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ชื่อว่า “บริษัท โรงพยาบาลเอกชลจำกัด (มหาชน)” บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท และเมื่อปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโดยเปิดดำเนินการโรงพยาบาลอีกสาขาหนึ่ง ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเอกชล 2”

            ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาล ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเอกชล หรือที่เรียกว่า โรงพยาบาลเอกชล 1 บนเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา มีจำนวนเตียงจดทะเบียนไว้รับผู้ป่วย 262 เตียง และภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเอกชล 2 บนเนื้อที่ 15 ไร่ โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนไว้รับผู้ป่วย 100 เตียง ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปภายในประเทศ กลุ่มผู้ป่วยจากบริษัทประกัน กลุ่มลูกค้าสัญญา และกลุ่มลูกค้าประกันสังคม ทั้งสองโรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพระดับประเทศ HA (Hospital Accreditation) มีการให้บริการทางการแพทย์หลายสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร ทั้งการบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีทีมพยาบาลพร้อมให้บริการ ทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถวิเคราะห์โรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างละเอียด