คณะกรรมการบริษัท

bannerbox

 • นายอภิรักษ์  วานิช
 • ประธานกรรมการ
 • นางพจนา  มาโนช
 • รองประธานกรรมการ
 • นายแพทย์กฤษฎา  บานชื่น
 • กรรมการ, กรรมการอิสระ
 • นางสาวกาญจนา  วานิช
 • กรรมการ
 • นางสาวอรนุช  วานิช
 • กรรมการ
 • นายอติเรก  จิวะพงศ์
 • กรรมการ, กรรมการอิสระ
 • นายแพทย์สานิตย์  ชากฤษณ์
 • กรรมการ
 • นางฐิตะวัฒน์  โพธานันท์
 • กรรมการ, กรรมการอิสระ
 • นายศรายุทธ  เรืองสุวรรณ
 • กรรมการ, กรรมการอิสระ
 • นายแพทย์เสวก  วีระเกียรติ
 • กรรมการ
 • นายกุดั่น  สุขุมานนท์
 • กรรมการ