คณะกรรมการบริษัท

bannerbox

 • นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ
 • นายวิชัย เทพเฉลิม รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
 • นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ
 • นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์ กรรมการ
 • นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น กรรมการ, กรรมการอิสระ
 • นายศิริชัย มาโนช กรรมการ
 • นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ
 • ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์ กรรมการ, กรรมการอิสระ
 • นางสาวอรนุช  วานิช  กรรมการ
 • นายอติเรก จิวะพงศ์ กรรมการ, กรรมการอิสระ 
 • นายแพทย์สานิตย์  ชากฤษณ์ กรรมการ