คณะกรรมการตรวจสอบ

bannerbox

 

  • นายแพทย์กฤษฎา  บานชื่น
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • รศ.ดร.นพ.อติเรก  จิวะพงศ์
  • กรรมการตรวจสอบ
  • นางฐิตะวัฒน์  โพธานันท์
  • กรรมการตรวจสอบ
  • นายศรายุทธ  เรืองสุวรรณ
  • กรรมการตรวจสอบ