คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

bannerbox

  • นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • นายวิชัย เทพเฉลิม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน