คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

bannerbox

  • นายแพทย์กฤษฎา  บานชื่น
  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • นายอติเรก  จิวะพงศ์
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • นางฐิตะวัฒน์  โพธานันท์
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน