คณะกรรมการบริหาร

bannerbox

  • นางพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร
  • นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์ กรรมการบริหาร
  • นายศิริชัย มาโนช กรรมการบริหาร
  • นายแพทย์สมาจาร วิจารณ์ปรีชา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  • นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  • นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  • นางสมพร เพิ่มสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร