คณะกรรมการบริหาร

bannerbox

  • นางพจนา  มาโนช
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • นายแพทย์สานิตย์  ชากฤษณ์
  • กรรมการบริหาร
  • นางประภาพรรณ  ตัณฑวิรัตน์
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  • นางสมพร  เพิ่มสุข
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร