วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์, พันธกิจ
  วิสัยทัศน์ :  โรงพยาบาลเอกชลจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ระดับชั้นนำในภาค ตะวันออก
    ภายในปี 2557 (เพื่อรองรับการบริการด้านการแพทย์ระดับทุติยภูมิ)
  พันธกิจ   :     
     1.  เพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ด้วยคุณภาพความปลอดภัยพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
       และเครื่องมือที่ทันสมัย
     2.  มีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และทุกขั้นตอน เพื่อตอบ
       สนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ
    3.   มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ การอบรม การสอน เพื่อ
       การทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
    4.  มีความมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลผู้ป่วยด้วยจริยธรรมในวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
    5.  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ