ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย : พันบาท)   
  2557 2556 2555
 งบการเงินโดยสรุป   
 รายได้รวม 1,524,512  1,395,467  1,287,468
 รายได้ค่ารักษาพยาบาล  1,494,598  1,370,615  1,264,007
 รายได้อื่น  29,914  24,852  23,461
 ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล  1,193,050  1,064,259  967,015
 กำไรขั้นต้น  301,548  306,356  296,992
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  105,260  93,944  96,535
 ภาษีเงินได้  44,509  46,769  51,150
 กำไรสุทธิสำหรับปี  181,693  190,495  172,768
 กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  1.21  1.27  1.15
 สินทรัพย์หมุนเวียน  564,681  444,798  346,922
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  889,434  854,543  841,102
 สินทรัพย์รวม  1,454,115  1,299,341  1,188,024
 หนี้สินหมุนเวียน  167,487  136,905  138,949
 หนี้สินไม่หมุนเวียน  46,783  36,518  41,057
 หนี้สินรวม  214,270  173,423  180,006
 ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,239,845  1,125,918  1,008,018
 อัตราส่วนทางการเงิน
 อัตราส่วนสภาพคล่อง
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  3.37  3.25  2.50
 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  3.17  3.02  2.27
 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  1.39  1.65  1.57
 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)  24.15  23.83  24.73
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  15.11  15.32  14.76
 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  36.91  33.78  30.45
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)  9.89  10.81  11.99
 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  18.63  17.08  15.67
 ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)  19.59  21.37  23.29
 วงจรเงินสด (วัน)  5.41  4.76  3.46
 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
 อัตรากำไรขั้นต้น (%)  20.18  22.35  23.50
 อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล (%)  12.16  13.90  13.67
 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)  13.13  15.50  15.86
 อัตรากำไรอื่น (%)  1.96  1.78  1.82
 อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)  107.58  107.22  107.58
 อัตรากำไรสุทธิ (%)  11.92  13.65  13.42
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  15.36  17.85  18.48
 อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  13.20  15.28  15.57
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  30.78  32.07  30.07
 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)  1.11  1.12  1.16
 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.17  0.15  0.18
More in this category: งบการเงิน »