งบการเงิน

ผลประกอบการสำคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)   
 งวดงบการเงิน
ณวันที่
งบปี 54
31/12/2554
งบปี 55
31/12/2555
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
ไตรมาส1/58
31/03/2558
 บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
 สินทรัพย์รวม  1,026.05  1,182.53 1,304.99  1,454.12  1,541.07
 หนี้สินรวม 159.11 165.31 179.07 214.27 233.32
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 866.94 1,017.22 1,125.92 1,239.85 1,307.75
 มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 125.00 125.00 149.91 149.91 149.91
 รายได้รวม 1,092.99 1,287.47 1,395.47 1,524.51 396.38
 กำไรสุทธิ 101.75 172.36 190.50 181.69 54.57
 กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.14 1.38 1.27 1.21 0.36
 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 ROA(%) 14.90 20.28 19.08 16.40 16.16
 ROE(%) 12.25 18.30 17.78 15.36 15.37
 อัตรากำไรสุทธิ(%) 9.31 13.39 13.65 11.92 13.77
 ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 22/05/2558
 ราคาล่าสุด(บาท)  77.50  21.40 19.40  28.50  35.25 
 มูลค่าหลักทรัพย์
 ตามราคาตลาด
968.75  2,675.00  2,908.24  4,272.41  5,284.30 
 วันที่ของงบการเงิน
 ที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
30/09/2554  30/09/2555  30/09/2556  30/09/2557  31/03/2558 
 P/E (เท่า) 10.87  16.59  15.74  22.82  27.66 
 P/BV (เท่า) 1.17  2.75  2.68  3.54  4.04 
 มูลค่าหุ้นทางบัญชี
 ต่อหุ้น (บาท)
66.16  7.79  7.24  8.05  8.72 
 อัตราส่วนเงินปันผล
 ตอบแทน(%)
3.23  1.64  2.58  2.25  1.84