ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์(new)

ข่าวย้อนหลัง 2 ปี 

  
วันที่
หัวข้อข่าว
19/05/58  แจ้งเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม และชื่อสกุลของกรรมการ
14/05/58   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
14/05/58  ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2558
08/05/58  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 37) ทาง
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ
27/04/58  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
24/04/58  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
23/03/58  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของ
 บริษัทฯ
24/02/58  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
23/02/58  การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
28/11/57  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
 เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
12/11/57  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
16/10/57  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตของกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
16/10/57  แต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
21/08/57  กรรมการลาออก (แก้ไข Template)
20/08/57  กรรมการลาออก
13/08/57  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)