ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 
 
    ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
    เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107537001064
    ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชน
    ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 149,909,264 บาท
    จำนวนหุ้นสามัญ : 149,909,264 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 
 
     ที่ตั้งบริษัท :  68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
     จังหวัดชลบุรี 20000
     โทรศัพท์  0-3827-3840-7, 0-3893-9999
     โทรสาร    0-3827-3848
     เว็บไซต์    : www.aikchol.com
     แผนกทะเบียนหุ้น :  โทรศัพท์     0-3893-9999 ต่อ 1126, โทรสาร 0-3827-3848
 
 
 ข้อมูลที่สำคัญอื่น    
    ปีที่จดทะเบียนใน    
    ตลาดหลักทรัพย์    
    แห่งประเทศไทย :  10 มกราคม 2535 
    ชื่อย่อหลักทรัพย์  :  AHC 
    รอบปีบัญชี  :  1 มกราคม – 31 ธันวาคม
 
 
 บุคคลอ้างอิง    
    นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
     62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก
     แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
     โทรศัพท์  0-2229-2888, โทรสาร  0-2359-1259
     เว็บไซต์  www.tsd.co.th
    ผู้สอบบัญชี :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
     267/1 ถนนประชาราษฎร์  สาย 1 แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ
     กรุงเทพฯ  10800,โทรศัพท์  0-2587-8080,โทรสาร 0-2586-0301
     เว็บไซต์    www.dharmniti.co.th
    ที่ปรึกษากฎหมาย :  บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
     อาคาร สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 18
     เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
     โทรศัพท์  0-2679-6005, 0-2679-6015
     โทรสาร    0-2679-6041, 0-2679-6042