ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 มีดังนี้

 
ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
 1  นายอภิรักษ์ วานิช และคู่สมรส  18,576,984  12.39% 
   บริษัทเจียรวานิช จำกัด  11,200,008  7.47% 
   นางสาวพรชฎา  วานิช  1,497,120  1.00% 
   นางสาวรจนา  วานิช  6,026,940  4.02% 
   นางสาวอังคณา  วานิช  5,325,984  3.55% 
   นางอัญชลี  เทพบุตร  4,917,972  3.28% 
   นางสาวอรนุช  วานิช  5,801,016  3.87% 
  รวม  53,545,008  35.58% 
 2  นางเตือนจิตต์  กิตติวุฒ  9,994,140  6.67% 
   นางสาวนิญาดา  กิตติวุฒ  3,300  0.00% 
  รวม  9,997,440  6.67% 
 3  นางพจนา  มาโนช และคู่สมรส  4,377,408  2.92% 
   นายสิริพจน์  มาโนช 1,542,396  1.03% 
   นายคุณพัฒน์  มาโนช 1,542,384  1.03% 
   นายสิทธิพจน์  มาโนช 1,554,384  1.03% 
   รวม 9,016,572  6.01% 
 4  นายพงษ์ศักดิ์  วิทยากร  6,345,460  4.23% 
   รวม 6,345,460  4.23% 
 5  นางนวลจันทร์  รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ 5,379,996  3.59% 
   รวม 5,379,996  3.59% 
 6  นายนรุตม์  จิตฤดีอำไพ 4,826,928  3.22% 
   รวม 4,826,928  3.22% 
 7  นางรัชนก  กู้กิจการ 4,341,540  2.90% 
   รวม 4,341,540  2.90% 
 8  นายแพทย์ประจวบ  คุณทรงเกียรติ    3,534,760  2.36% 
   รวม 3,534,760  2.36% 
9  นายฤชิษฐ์  กาญจนพิทักษ์ 3,505,000  2.34% 
   รวม 3,505,000  2.34% 
 10  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,160,892  2.11% 
   รวม 3,160,892  2.11%