การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Agenda Proposal)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

                1.2 ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

            กรุณาดาวน์โหลดรายละเอียดดังต่อไปนี้:

          1. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

                2. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

More in this category: « AGM Agenda Proposal