ข้อจำกัด ขอบเขต การใช้งาน

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลประเมินความสามารถในการทำงาน การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด การควบคุมคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม เป็นต้น

2.ข้อห้ามผู้ให้งาน

ห้ามผู้ใช้งานเปิดเผยหรือยอมให้ผู้อื่นเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับมา

การเปิดเผยข้อมูลจากผู้ใช้งานถือเป็นความผิดตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นความผิดเฉพาะตัวของผู้ใช้งาน ต้องรับผิดทางแพ่ง มีโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง 

3.สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพโลมาหลากหลายกิริยาท่าทาง ที่ปรากฏเป็นภาพ ข้อความ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆทั้งหมดของเว็บไซต์  ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยโดยชอบ การลอกเลียน ดัดแปลง หรือปลอมแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่การจำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบถือเป็นการละเมิดกฎหมายต่อบริษัท

4.การเชื่อมโยงทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบในเนื้อหาใดๆจากลิงค์ของบุคคลที่สาม และการที่ลิงค์ของบุคคลที่สามปรากฏบนสื่อ ไม่ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ

5.การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งาน (user) ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)  ต่อกรรมการบริษัท ต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทรวมทั้งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์หรือตัวแทนของบริษัทโดยตรงหรือทางอ้อม ในการคิดค่าเสียหายให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และอื่นๆอันพึงมี

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของบริการที่คุณร้องขอจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

1.ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
2.ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
3.ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
4.ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ และบริการเสริมอื่นๆ
5.ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา
6.ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
7.ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
8.ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัย
9.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
10.ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้

เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา
2. นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของโรงพยาบาล
3. การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วย มีความรวดเร็วขึ้น
4. การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
5. ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากเรา
6. อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกโปรแกรมชีววัฒนะของเรา
7. จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
8. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน เช่น การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใดๆ
9.สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
10. วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
11. รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
12. ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาล
13. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย
14. วัตถุประสงค์อื่นๆที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากคุณเป็นครั้งคราว

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการติดต่อสื่อสารสำหรับสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งที่จะสร้างสังคมออนไลน์ที่เป็นมิตรและเป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้สำหรับผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว โดยปรารถนาที่จะให้ท่านแสดงความเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเรื่องราวใด ๆ ของท่านด้วยความสุภาพและเคารพซึ่งกันและกัน สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter, YouTube, เว็บไซต์ออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ที่อาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต โดยการเข้าเยี่ยมชมและ/หรือโพสต์เนื้อหาใดๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ท่านตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้

ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยแต่ละรายได้

เนื้อหาที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำ, รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใดบนสื่อสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวไม่สามารถใช้แทนคำปรึกษาจากแพทย์ของท่านได้ โปรดพบแพทย์ของท่านเพื่อปรึกษาถึงประเด็นคำถามทางการแพทย์ใด ๆ ที่ท่านมีเป็นรายกรณีไป

ระมัดระวังในการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

สื่อสังคมออนไลน์มีความเป็นสาธารณะ บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่ท่านโพสต์ขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมถูกเข้าชมโดยบุคคลอื่น และอาจถูกเก็บบันทึกได้โดยบุคคลที่สามเช่นกัน โรงพยาบาลเอกชลไม่สามารถเฝ้าติดตาม สกัดกั้น หรือกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการลบข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามได้ ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์

ข้อห้ามในการโพสต์ข้อมูล

เพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศที่เป็นไปด้วยสุภาพและเคารพซึ่งกันและกัน ห้ามแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ดังต่อไปนี้

1.เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
2.เนื้อหาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ข่มขู่, ก้าวร้าว, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, ก่อกวน, ทำให้อับอาย, ละเมิดสิทธิของผู้อื่น, หมิ่นประมาท, ใส่ร้าย, ลามกอนาจาร หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, หรือแสดงความเกลียดชังหรือเหยียดสีผิวหรือชาติพันธุ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่เหมาะสมตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของโรงพยาบาลเอกชล
3.เนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิในการนำไปใช้หรือเผยแพร่ ไม่ว่าตามกฎหมาย หรือตามสัญญา หรือโดยหน้าที่ความสัมพันธ์ที่อิงกับความเชื่อใจ
4.เนื้อหาที่มี Virus, Worm, รหัสที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือรหัสคอมพิวเตอร์, ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ถูกออกแบบเพื่อก่อกวน, ทำลาย หรือจำกัดการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใด ๆ
5.โฆษณาที่ไม่ได้ถูกเชื้อเชิญหรือไม่ได้รับอนุญาต, ข้อมูลการส่งเสริมการขาย, เมล์ขยะ (junk mail), สแปม (spam), จดหมายลูกโซ่ (chain letters), แชร์ลูกโซ่ (pyramid schemes) หรือรูปแบบใด ๆ ของการเชื้อเชิญ
6.เนื้อหาที่ปรากฏข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงภาพถ่ายของคนไข้
7.ห้ามไม่ให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการให้คำแนะนำทางการแพทย์ หรือความเห็นทางการแพทย์โดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ของโรงพยาบาลเอกชล หรือในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำแพทย์อื่นที่มิใช่แพทย์ของโรงพยาบาลเอกชล

ท่านจะไม่แสร้งทำหรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของตัวท่านกับบุคคลหรือองค์กรใด ๆ

โรงพยาบาลเอกชลสงวนสิทธิ์ในการเฝ้าติดตาม, ห้าม, สกัดกั้น, จำกัด, ระงับ, หรือยกเลิกการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเตือนและชี้แจงเหตุผล ตามดุลพินิจของโรงพยาบาลเอกชลแต่เพียงผู้เดียว โดยอาจเอาออก, ลบทิ้ง, สกัดกั้น, คัดกรอง, หรือจำกัด ซึ่งเนื้อหาใด ๆ ได้ตามดุลพินิจโรงพยาบาลเอกชลแต่เพียงผู้เดียว

การสละสิทธิ

โรงพยาบาลเอกชลได้จัดทำสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ระดับความชำนาญ ความเอาใจใส่ตามสมควรในเชิงพาณิชย์ โดยหวังว่า ท่านจะเพลินเพลินไปกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนหรือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นี้ถือเป็นการให้ข้อมูลตามที่ “เป็นอยู่” เท่านั้น (“AS IS” Basis) และมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไปเท่านั้น การเข้าถือสื่อสังคมออนไลน์ของท่านเป็นการเข้ามาด้วยความสมัครใจและยอมรับความเสี่ยงของท่านเอง

แม้ว่าโรงพยาบาลเอกชลจะได้ใช้ความพยายามในการดูแลเนื้อหาที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ตามสมควรแล้วก็ตาม แต่โรงพยาบาลเอกชลไม่ได้ดูแลความเห็นทั้งหมด และอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ภายในเวลาอันสมควรเสมอไป

ความเห็นของบุคคลที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเป็นความเห็นของโรงพยาบาลเอกชล หรือพนักงาน, กรรมการ, ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชลแต่ประการใด

โรงพยาบาลเอกชลไม่ได้รับรองว่าท่านจะสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือปลอดภัย การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์อาจถูกแทรกแซงได้จากหลาย ๆ ปัจจัย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของโรงพยาบาลเอกชล ทางโรงพยาบาลเอกชลไม่อาจรับประกันได้ว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เหล่านั้นจะปราศจากการติด Virus, Worm, Trojan Horse หรือรหัสอื่นที่อาจมีคุณสมบัติทำลายหรือก่อกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลเอกชลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือหยุดให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากคุณไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของเรา กรุณาตรวจสอบว่าคุณพอใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่อธิบาย ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย
2. เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ ขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คำร้องในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น รายละเอียดการทำนัดหมายแพทย์ และข้อมูลการติดต่อกลับ โดยส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้