1.) ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 150,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว จํานวน 149,909,264 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 149,909,264 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.) โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที 23 เมษายน 2561 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
01
นายอภิรักษ์วานิช และคู่สมรส
19,020,084
12.69%
รวม 19,020,084 12.69%
02
บริษัทเจียรวานิช จํากัด
12,612,000
8.41%
รวม 12,612,000 8.41%
03
นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ
9,994,140
6.67%
รวม 9,994,140 6.67%
04
นางพจนา มาโนช และคู่สมรส
นายสิริพจน์ มาโนช
นายคุณพัฒน์ มาโนช
นายสิทธิพจน์ มาโนช
4,377,408
1,700,496
1,542,384
1,554,784
2.92%
1.13%
1.03%
1.04%
รวม 9,175,072 6.12%
05
นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร
6,695,460
4.47%
รวม 6,695,460 4.47%
06
นางสาวรจนา วานิช
6,026,940
4.02%
รวม 6,026,940 4.02%
07
นางสาวอรนุช วานิช
5,801,016
3.87%
รวม 5,801,016 3.87%
08
USB AG SINGAPORE BRANCH
5,378,200
3.59%
รวม 5,378,200 3.59%
09
นางสาวอังคณา วานิช
5,325,984
3.55%
รวม 5,325,984 3.55%
10
นางอัญชลี เทพบุตร
4,917,972
3.28%
รวม 4,917,972 3.28%
ลำดับ รายชื่อ
01
นายอภิรักษ์วานิช และคู่สมรส
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
19,020,084
12.69%
รวม
19,020,084 12.69%
02
บริษัทเจียรวานิช จํากัด
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
12,612,000
8.41%
รวม
12,612,000 8.41%
03
นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
9,994,140
6.67%
รวม
9,994,140 6.67%
04
นางพจนา มาโนช และคู่สมรส
นายสิริพจน์ มาโนช
นายคุณพัฒน์ มาโนช
นายสิทธิพจน์ มาโนช
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
4,377,408
1,700,496
1,542,384
1,554,784
2.92%
1.13%
1.03%
1.04%
รวม
9,175,072 6.12%
05
นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
6,695,460
4.47%
รวม
6,695,460 4.47%
06
นางสาวรจนา วานิช
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
6,026,940
4.02%
รวม
6,026,940 4.02%
07
นางสาวอรนุช วานิช
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
5,801,016
3.87%
รวม
5,801,016 3.87%
08
USB AG SINGAPORE BRANCH
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
5,378,200
3.59%
รวม
5,378,200 3.59%
09
นางสาวอังคณา วานิช
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
5,325,984
3.55%
รวม
5,325,984 3.55%
10
นางอัญชลี เทพบุตร
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
4,917,972
3.28%
รวม
4,917,972 3.28%