บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยนายเอกพจน์ วานิช นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี จึงได้นำชื่อแรกของผู้ก่อตั้งรวมกับชื่อแรกของจังหวัด เป็น “เอก-ชล” เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2524 มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 80 เตียง โดยโรงพยาบาลเอกชลตั้งอยู่ที่ บริเวณถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535 เป็นบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ปี 2549 บริษัทซื้อกิจการโรงพยาบาลและดำเนินการเป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 ที่บริเวณ ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจรทั้งในด้านการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีเตียงรองรับให้บริการผู้ป่วยเป็นจำนวน 310 เตียง ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

           

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและสังคมตามปณิธานของผู้ก่อตั้ง
“ปณิธานของข้าพเจ้า
เพื่อต้องการช่วยเหลือคนต่างจังหวัด
ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้
ดังนั้นข้าพเจ้าและกลุ่มแพทย์
จึงมีความตั้งใจสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้นมา”
นายเอกพจน์ วานิช”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ

พันธกิจ

จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ