การประชุมผู้ถือหุ้น

23 สิงหาคม | 16.15-17.00

Opportunity Day Q2/2565

Opportunity Day Q2/2565

18 เมษายน 2565 | 10.00-11.00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

10:00 - 11:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ออกอากาศ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

New

23 สิงหาคม

Opportunity Day Q2/2565

Opportunity Day Q2/2565

18 เมษายน 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

10:00 - 11:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ออกอากาศ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000