การประชุมผู้ถือหุ้น

23 เมษายน 2567 | 10.00-11.00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

10:00 - 11:20 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

24 เมษายน 2566 | 10.00-11.00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

10:00 - 11:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

New

23 เมษายน 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

10:00 - 11:20 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

24 เมษายน 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

10:00 - 11:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000