รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

63 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

23 เมษายน 2564

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) แพทยสภา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021
 • Certificate Sports Medicine Research Fellow, University of Pittsburg, USA, 1997
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่น 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี