รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

อายุ

61 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

23 เมษายน 2564

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021
 • Certificate FIMS (Federal International Sports Medicine) พ.ศ. 2531
 • Certificate Arthroscopy Course EISIN Clinic, Tokyo Japan
 • Certificate AO Trauma fellowship, Hamburg Germany
 • Certificate Sports Medicine Fellow, UPMC, Pittsburg, USA
 • Certificate Napean Arthroplasty Course, Sydney Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย