ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

75 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

12 กันยายน 2521

การศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • DIP. American Board of Pediatrics
 • วุฒิบัตรแพทยสภา สาขากุมารเวชศาสตร์
 • อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 6/2022
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
 • หลักสูตร Monitor the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2013
 • หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 156/2012
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • 0.14% (ตนเอง 0.14% คู่สมรส 0%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริษัท โรงน้ำแข็งชลบุรี จำกัด