นายอภิรักษ์ วานิช

ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

58 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

15 เมษายน 2534

การศึกษา

 • MBA., Indiana University.
 • B.S. Agricultural Economics, Purdue University.

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006
 • หลักสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 60/2005
 • หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
 • หลักสตูร Finance for Non-Financial Director (FND) รุ่นที่ 19/2005
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • 21.36% (ตนเอง 19.57% คู่สมรส 1.80%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • 1. นางพจนา มาโนช

  พี่น้อง

 • 2. นางสาวกาญจนา วานิช

  พี่น้อง

 • 3. นางสาวอรนุช วานิช

  พี่น้อง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการบริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการบริษัท เจียรวานิช จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท วานิชลิเนียล จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท แอสเส็ทส์ อาร์ อัส จำกัด