รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

39 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

23 เมษายน 2562

การศึกษา

 • Doctor of Philosophy in Accountancy, University of Exeter, UK
 • Master of Public Affairs, University of California, Berkeley, USA
 • Master of Research in Finance with Merit, City University London, UK
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 6/2022
 • หลักสูตร Young FTI Elite รุ่นที่ 8/2022
 • หลักสูตร Development Administrator in Digital Era รุ่นที่ 6/2022
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016
 • หลักสูตร JENESYS 2016 Economics: Trade and Investment Promotions Japanese Government
 • หลักสูตร GW4 2014 PhD Training in Accounting University of Exeter and University of Bristol

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท ลีฟเน่ แอนด์ เรือง จำกัด
 • กรรมการบริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด
 • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการคลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประธานคณะทำงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
 • กรรมการบริษัท ซี.เอ.เอส.โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
 • อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)