ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

38 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

23 เมษายน 2562

การศึกษา

 • Doctor of Philosophy in Accountancy, University of Exeter, UK
 • Master of Research in Finance with Merit, City University London, UK
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2019
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2016
 • JENESYS 2016 Economics: Trade and Investment Promotions Japanese Government
 • GW4 PhD Training in Accounting University of Exeter and University of Bristol

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
 • กรรมการบริษัท เอเชียแค็บ แอพพลิเคชัน คอนชัลติ้ง จำกัด
 • กรรมการบริษัท แค็บ ไดรเวอร์ส จำกัด
 • กรรมการบริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการอิสระบริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จำกัด
 • กรรมการบริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด
 • หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประธานคณะทำงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
 • กรรมการบริษัท ซี.เอ.เอส.โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
 • อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)