นายกุดั่น สุขุมานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

47 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

23 เมษายน 2562

การศึกษา

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Columbia University สหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ทนายความหุ้นส่วนบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
 • ทนายความบริษัท ไว้ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)