รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

อายุ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

การศึกษา

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน