ดร.พจนา มาโนช

รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

67 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

27 เมษายน 2524

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • M.S. Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A.
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • B.S. Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 25/2002
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 13/2011
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 14/2019
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 175/2020
 • หลักสูตร Director Refreshment Training Program (DRP) รุ่นที่ 3/2021
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • 2.92% (ตนเอง 2.26% คู่สมรส 0.66%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • 1. นายอภิรักษ์ วานิช

  พี่น้อง

 • 2. นางสาวกาญจนา วานิช

  พี่น้อง

 • 3. นางสาวอรนุช วานิช

  พี่น้อง

 • 4. นายสิริพจน์ มาโนช

  บุตร

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริษัท เจียรวานิช จำกัด
 • กรรมการบริษัท วานิชลิเนียล จำกัด