นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

68 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

21 เมษายน 2560

การศึกษา

 • M.B.A. (Finance), ST. John University, New York, U.S.A.
 • B.S. (Business Administration), Kasetsart University, Thailand.

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารความเสี่ยงด้าน Credit Risk, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • Senior Credit Officer, Standard Chartered Bank Philipines.
 • Corporate Finance Executive Wholesales Banking Department, The Chase Manhattan Bank, N.A., Bangkok Branch