นางสาวกาญจนา วานิช

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

65 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

23 กุมภาพันธ์ 2537

การศึกษา

 • B.S. Finance, University of Wisconsin, U.S.A.
 • B.S. Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A.

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • 1. นายอภิรักษ์ วานิช

  พี่น้อง

 • 2. นางพจนา มาโนช

  พี่น้อง

 • 3. นางสาวอรนุช วานิช

  พี่น้อง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท วานิชปิล๊อกไมน์นิ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด