นางสาวอรนุช วานิช

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

อายุ

59 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ

11 เมษายน 2554

การศึกษา

 • B.S. Marketing, Indiana State University, U.S.A.
 • Hotel Management Diploma, Hotel Management School “Les Roches”, Switzerland

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 19/2013
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • 3.87%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • 1. นายอภิรักษ์ วานิช

  พี่น้อง

 • 2. นางพจนา มาโนช

  พี่น้อง

 • 3. นางสาวกาญจนา วานิช

  พี่น้อง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริหารบริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด
 • กรรมการบริหารบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด