นพ.เกศดา จันทร์สว่าง

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2

อายุ

62 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 เมษายน 2564

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2524
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2526
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สาขาบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2529
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาโลหิตวิทยา แพทยสภา พ.ศ.2532
 • หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ.2544

ประวัติอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ รุ่นที่ 5 กลุ่มสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2547
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 31 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2559
 • หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยระดับสูง ในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์สันติวิธี กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชล
 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี