นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2

อายุ

65 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 มิถุนายน 2566

การศึกษา

 • หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารสูงสุด ศาลปกครอง
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 19
 • อนุัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
 • คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี -

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด อ่างทอง ชุมพร นครนายก และสุพรรณบุรี