นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2

อายุ

64 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 มิถุนายน 2564

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การจัดการภาครัฐเอกชน มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
 • หนังสืออนุมัติ กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • หนังสืออนุมัติ เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • หนังสืออนุมัติ เวชศาสตร์ป้องกัน จิตวิทยาชุมชน แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำจาก สำนักงานข้าราชการพลเรือนรุ่นที่ 64
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 8

ประวัติอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่ 22 กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารสาธารณสุข จาก Nuffield Institute Leeds University ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล จาก Technion Institute of Technology Haifa ประเทศอิสราเอล
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล จาก Kellogg School of Management Chicago สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
 • กรรมการประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
 • อนุกรรมการสิทธิประโยชน์ทดแทน ในคณะกรรมการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม