นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล

อายุ

53 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 มิถุนายน 2566

การศึกษา

 • วุฒิบัตรนักบริหารงานการโรงพยาบาล รุ่นที่ 41, โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
 • วุฒิบัตร Mini MBA in Hospital Administration รุ่นที่ 4, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

 • นักบริหารองค์กรมหาชน หลักสูตร องค์กรมหาชน : นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1/2565
 • นักบริหารระดับสูง : ผู้นำผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 91/2563, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18/2562, สถาบันพระปกเกล้า
 • Certificate of Leadership Development Future Leaders Program, National University of Singapore
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที 5/2559, สถาบันพระปกเกล้า
 • นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 27/2554, วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม DDC Thailand, CDC USA, WHO

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม