นางปริยนาถ เฉลิมช่วง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ

65 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

29 ตุลาคม 2561

การศึกษา

 • Mini MBA สาขาการบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

 • การอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation)
 • CFO Refresher รุ่น 2/2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บทด จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)