นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ์

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

อายุ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 พฤษภาคม 2566

การศึกษา

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

  • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง