นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ์

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

อายุ

44 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 พฤษภาคม 2566

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีบริหาร) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหาธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 27/2020, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 111/2020, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ปี 2564
 • โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2021, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • หัวหน้าแผนกทะเบียนหุ้น บมจ.โรงพยาบาลเอกชล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป โฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย