นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

อายุ

72 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

18 สิงหาคม 2551

การศึกษา

  • ปริญญาตรีการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 12/2014
  • หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18/2551

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

  • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล