ข่าวสาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

17 มิถุนายน 2565

วิสัยทัศน์

 

เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อผู้รับบริการในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก

 

พันธกิจ

 

เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ

คลังภาพ