ข่าวสาร

ปณิธานของโรงพยาบาลเอกชล

13 มิถุนายน 2565

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและสังคมตามปณิธานของผู้ก่อตั้ง

 

“ปณิธานของข้าพเจ้าเพื่อต้องการช่วยเหลือคนต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ ดังนั้นข้าพเจ้าและกลุ่มแพทย์จึงมีความตั้งใจสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้นมา”

 

นายเอกพจน์ วานิช

คลังภาพ