1.) ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 150,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว จํานวน 149,909,264 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 149,909,264 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.) โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที 11 มีนาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
01
นายอภิรักษ์วานิช และคู่สมรส
19,420,084
12.96%
รวม 19,420,084 12.96%
02
บริษัทเจียรวานิช จํากัด
12,612,000
8.41%
รวม 12,612,000 8.41%
03
นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ
9,994,140
6.67%
รวม 9,994,140 6.67%
04
นางพจนา มาโนช และคู่สมรส
นายสิริพจน์ มาโนช
นายสิทธิพจน์ มาโนช
นายคุณพัฒน์ มาโนช
4,380,408
1,730,096
1,562,284
1,552,384
2.92%
1.15%
1.04%
1.04%
รวม 9,225,172 6.15%
05
โรงพยาบาลรามคำแหง
7,245,200
4.83%
รวม 7,245,200 4.83%
06
นางสาวรจนา วานิช
6,026,940
4.02%
รวม 6,026,940 4.02%
07
นางสาวอรนุช วานิช
5,801,016
3.87%
รวม 5,801,016 3.87%
08
USB AG SINGAPORE BRANCH
5,378,200
3.59%
รวม 5,378,200 3.59%
09
นางสาวอังคณา วานิช
5,357,484
3.57%
รวม 5,357,484 3.57%
10
นางสาวอมรรัตน์ เกษมศักดากร
5,047,640
3.36%
รวม 5,047,640 3.36%
ลำดับ รายชื่อ
01
นายอภิรักษ์วานิช และคู่สมรส
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
19,420,084
12.96%
รวม
19,420,084 12.96%
02
บริษัทเจียรวานิช จํากัด
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
12,612,000
8.41%
รวม
12,612,000 8.41%
03
นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
9,994,140
6.67%
รวม
9,994,140 6.67%
04
นางพจนา มาโนช และคู่สมรส
นายสิริพจน์ มาโนช
นายสิทธิพจน์ มาโนช
นายคุณพัฒน์ มาโนช
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
4,380,408
1,730,096
1,562,284
1,552,384
2.92%
1.15%
1.04%
1.04%
รวม
9,225,172 6.15%
05
โรงพยาบาลรามคำแหง
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
7,245,200
4.83%
รวม
7,245,200 4.83%
06
นางสาวรจนา วานิช
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
6,026,940
4.02%
รวม
6,026,940 4.02%
07
นางสาวอรนุช วานิช
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
5,801,016
3.87%
รวม
5,801,016 3.87%
08
USB AG SINGAPORE BRANCH
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
5,378,200
3.59%
รวม
5,378,200 3.59%
09
นางสาวอังคณา วานิช
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
5,357,484
3.57%
รวม
5,357,484 3.57%
10
นางสาวอมรรัตน์ เกษมศักดากร
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
5,047,640
3.36%
รวม
5,047,640 3.36%