โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 มีดังนี้

AHC

ลำดับ

ชื่อ

จำนวนหุ้น

%

1

นายอภิรักษ์ วานิชและคู่สมรส

19,020,084

12.69%

2

บริษัท เจียรวานิช จํากัด

12,612,000

8.41%

3

นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ

9,994,140

6.67%

4

นางพจนา มาโนชและคู่สมรส

4,377,408

นายสิริพจน์ มาโนช (บุตร)

1,730,096

นายคุณพัฒน์ มาโนช (บุตร)

1,552,384

นายสิทธิพจน์ มาโนช (บุตร)

1,561,284

รวม

9,143,672

6.15%

5

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

7,245,200

4.83%

6

นางสาวรจนา วานิช

6,026,940

4.02%

7

นางสาวอรนุช วานิช

5,801,016

3.87%

8

UBS AG SINGAPORE BRANCH

5,378,200

3.59%

9

นางสาวอังคณา วานิช

5,325,984

3.55%

10

นางสาวอมรรัตน์ เกษมศักดากร

5,047,640

3.36%

ลำดับ

1

ชื่อ

นายอภิรักษ์ วานิชและคู่สมรส

จำนวนหุ้น

19,020,084

%

12.69%

ลำดับ

2

ชื่อ

บริษัท เจียรวานิช จํากัด

จำนวนหุ้น

12,612,000

%

8.41%

ลำดับ

3

ชื่อ

นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ

จำนวนหุ้น

9,994,140

%

6.67%

ลำดับ

4

ชื่อ

นางพจนา มาโนชและคู่สมรส

จำนวนหุ้น

4,377,408

%

ลำดับ

ชื่อ

นายสิริพจน์ มาโนช (บุตร)

จำนวนหุ้น

1,730,096

%

ลำดับ

ชื่อ

นายคุณพัฒน์ มาโนช (บุตร)

จำนวนหุ้น

1,552,384

%

ลำดับ

ชื่อ

นายสิทธิพจน์ มาโนช (บุตร)

จำนวนหุ้น

1,561,284

%

ลำดับ

ชื่อ

รวม

จำนวนหุ้น

9,143,672

%

6.15%

ลำดับ

5

ชื่อ

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น

7,245,200

%

4.83%

ลำดับ

6

ชื่อ

นางสาวรจนา วานิช

จำนวนหุ้น

6,026,940

%

4.02%

ลำดับ

7

ชื่อ

นางสาวอรนุช วานิช

จำนวนหุ้น

5,801,016

%

3.87%

ลำดับ

8

ชื่อ

UBS AG SINGAPORE BRANCH

จำนวนหุ้น

5,378,200

%

3.59%

ลำดับ

9

ชื่อ

นางสาวอังคณา วานิช

จำนวนหุ้น

5,325,984

%

3.55%

ลำดับ

10

ชื่อ

นางสาวอมรรัตน์ เกษมศักดากร

จำนวนหุ้น

5,047,640

%

3.36%