ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

อายุ

64 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 มกราคม 2564

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ, สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
 • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, แพทยสภา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program รุ่น 2/2021
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 295/2020
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 163/2019
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 37/2020
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น 9/2020
 • หลักสูตร Risk Management Program for Leaders รุ่น 20/2020
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives รุ่น 16/2020
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 46/2020
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 32/2020
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment รุ่น 9/2020
 • หลักสูตร Strategy for Health Care Delivery, Harvard Business School
 • การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง, สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”, สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • Certificate, Insurance Fundamentals: Life, Annuities, and Health, Life Office Management Association, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหารกองทุนศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • Chief Clinical Operations บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการแพทยสภา พิจารณาค่าธรรมเนียมแพทย์
 • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์ สมาคมประกันชีวิตไทย
 • รองประธาน บริษัท American International Assurance
 • ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน สถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและรับรองวิทยฐานะประเทศไทย
 • Chief Quality Officer บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)