ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

อายุ

65 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 มกราคม 2564

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ, สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
 • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, แพทยสภา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 45/2022
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 30/2022
 • หลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update รุ่นที่ 15/2022
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 11/2022
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions รุ่นที่ 1/2022
 • หลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 1/2022
 • หลักสูตร Board Reporting Program รุ่นที่ 36/2021
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 22/2021
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program รุ่นที่ 2/2021
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 295/2020
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2020
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 9/2020
 • หลักสูตร Risk Management Program for Leaders รุ่นที่ 20/2020
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 16/2020
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 46/2020
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 32/2020
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment รุ่นที่ 9/2020
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 163/2019
 • หลักสูตร Strategy for Health Care Delivery, Harvard Business School
 • การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Preliminary to Corporate Sustainability, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง, สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม", สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • Certificate, Insurance Fundamentals: Life, Annuities, and Health, Life Office Management Association, USA
 • Associate, Customer Service, Life Office Management Association, USA
 • Associate, Life Management Institute, Life Office Management Association, USA
 • Lifestyle Medicine, Asean Institute for Health Development, Mahidol University
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน, สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • - ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • นายกสมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • กรรมการบริหาร สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
 • กรรมการบริหาร กองทุนศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สูตินรีแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • Chief Clinical Operations บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการแพทยสภา พิจารณาค่าธรรมเนียมแพทย์