AHC

( %)


อัพเดทล่าสุด 07/12/2023 20:27:11

ประวัติของโรงพยาบาลเอกชล

       บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยนายเอกพจน์ วานิช นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี จึงได้นำชื่อแรกของผู้ก่อตั้งรวมกับชื่อแรกของจังหวัด เป็น “เอก-ชล” เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2524 มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 80 เตียง โดยโรงพยาบาลเอกชลตั้งอยู่ที่ บริเวณถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535 เป็นบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

 

       วันที่ 29 ธันวาคม 2548 บริษัทซื้อกิจการโรงพยาบาลและดำเนินการเป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 โดยโรงพยาบาลเอกชล 2 ตั้งอยู่ที่บริเวณ ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจรทั้งในด้านการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีเตียงรองรับให้บริการผู้ป่วยเป็นจำนวน 310 เตียง ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม


 

ประกาศ

เรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์ (MOU) กับโรงพยาบาลไอดี ประเทศเกาหลีใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

 

เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

•  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 >>> คลิก

•  คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล >>> คลิก

•  แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 >>> คลิก

ข้อมูลหุ้น

AHC

(%)


อัพเดทล่าสุด 07/12/2023 20:27:11

ราคาล่าสุด

เปลี่ยนแปลง

/%

ราคาเปิดตลาด

ราคาปิดเมื่อวาน

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)

ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ