นายสิริพจน์ มาโนช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

อายุ

40 ปี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1 กันยายน 2566

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Fine Arts in Lighting Design (MFALD) : Parsons School of Design, New York, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หลักสูตรการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV): คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร Advanced Healthcare Accreditation A-HA in Practice (HA 702) : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • 1.15%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • 1. นางพจนา มาโนช

  มารดา

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (2563)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (2562)
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)
 • อาจารย์พิเศษ เรื่องการออกแบบร้านอาหารและครัว หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2561)