วิสัยทัศน์

“ เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อผู้รับบริการในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก ”

“ เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อผู้รับบริการในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก ”

“ เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อผู้รับบริการในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก ”

พันธกิจ

“ เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ ”

“ เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ ”

“ เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ ”